RCD / NOVAS

Información relevante da Asesoría Xurídica do Real Club Deportivo da Coruña, SAD

20/05/2019 16:33

INFORMACIÓN RELATIVA Á ORDE DO DÍA

Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade co carácter de Extraordinaria que terá lugar no Auditorio Gaivota do Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña (Palexco), Peirao de Transatlánticos, s/n 15003, A Coruña, en primeira convocatoria, ás 19:00 do luns 27 de maio de 2019 e, se a iso houber lugar, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o martes 28 de maio de 2019

Primeiro.- Dimisión voluntaria do actual órgano de goberno e toma de razón da mesma pola Sociedade

 • POSIBILIDADES DE VOTO: SI, NON, ABSTENCIÓN.
 • ACLARACIÓN OPERATIVA: Tomarase razón pola Sociedade da dimisión do actual órgano de goberno condicionada á elección dun novo consello de administración en unidade de acto.

Segundo.- Fixación do número de membros do Consello de Administración dentro dos límites estatutariamente establecidos

 • POSIBILIDADES DE VOTO: 3, 4, 5, 6, 7 ó 8. Cabería tamén a ABSTENCIÓN.
 • ACLARACIÓN OPERATIVA: Sométese a votación o número de membros do novo Consello de Administración. Considerando a pinza de conselleiros establecida no artigo 21 dos Estatutos Sociais, debe seleccionarse un número entre o 3 e o 8, ambos os incluídos.

Terceiro.- Nomeamento de Conselleiros de forma individualizada

 • POSIBILIDADES DE VOTO: SI, NON, ABSTENCIÓN.
 • ACLARACIÓN OPERATIVA: Votaranse individualmente e de forma separada todos os candidatos a conselleiros, de conformidade co establecido no artigo 197 bis. 2 a) da Lei de Sociedades de Capital. O cartón de votación procurará simplificar o procedemento operativo.

Cuarto.- Delegación de facultades

 • POSIBILIDADES DE VOTO: SI, NON, ABSTENCIÓN.
 • ACLARACIÓN OPERATIVA: Sométese a votación este punto de carácter técnico, aos efectos de delegar solidariamente nos conselleiros facultades bastantes para subscribir os documentos públicos e inscribir no Rexistro Mercantil os acordos adoptados.

OUTRAS CUESTIÓNS

¿Até cando se poden entregar as delegacións de accións?

A efectos de evitar aglomeracións de accionistas e para realizar adecuadamente os habituais procedementos de comprobación e subsanación de incidencias relativos ao rexistro das súas accións, agradécese a todos os accionistas que entreguen as súas delegacións na Oficina de Atención ao Deportivista (Avenida da Habana, s/n 15011 A Coruña) antes do venres día 24 de maio ás 19:00.

No caso de que se produza unha aglomeración de accionistas e/ou delegacións o día 28 de maio, data de celebración da Xunta Xeral Extraordinaria en segunda convocatoria, o Club advirte expresamente que non pode garantir o válido rexistro de todos os accionistas e a emisión do correspondente cartón de asistencia antes do inicio da Xunta, que será ás 19:00.

¿Que é preciso para que se elixan todos os conselleiros dunha “candidatura”?

As “candidaturas” como tales non existen en dereito de sociedades, sendo un concepto propio de votacións que se efectúan noutros ámbitos.

En consecuencia, realizarase unha votación individual e de forma separada referente a cada unha das persoas que individual ou colectivamente postúlense a candidatos a conselleiros do Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D., de conformidade co establecido no artigo 197 bis. 2 a) da Lei de Sociedades de Capital.

¿É posible que non se elixa a todos os conselleiros dunha “candidatura”?

Si, dado que se elixirá individualmente aos candidatos a conselleiros máis votados até completar o número de membros aprobado para conformar o novo consello de administración. A incardinación ou non dos candidatos dentro dunha “candidatura” non vincula aos accionistas á hora de votar, podendo facelo libremente.

Tamén poderían presentarse candidatos a conselleiros de maneira illada ou independente, debendo someterse todos eles a votación.

¿Que tipo de maioría é precisa para a aprobación dos acordos da Xunta Xeral?

Dado que a previsión do Consello de Administración é que a Xunta Xeral celébrese en segunda convocatoria o martes día 28 de maio, de conformidade co establecido no artigo 18 dos Estatutos Sociais, todos os acordos incluídos nos puntos que conforman a orde do día poderán aprobarse no caso de que exista maioría simple de votos presentes ou representados na Xunta.

¿Que sucede se un candidato obtén máis votos “NON” que “SI”?

Non será elixido conselleiro, pois a maioría dos accionistas votou en contra, prevalecendo o principio maioritario.

¿Que sucede se un candidato obtén máis votos “SI” que “NON”?

Pode ser elixido conselleiro. Serán elixidos Conselleiros aqueles que obtendo máis votos SI que NON, obteñan o maior número de votos SI até completar o número de Conselleiros que decidise a Xunta (entre 3 e 8 Conselleiros).

¿Que sucede se todos os candidatos reciben máis votos “NON” que “SI”?

Non será posible renovar, neste momento, o Consello de Administración.

¿Que sucede se un accionista válidamente rexistrado na Xunta Xeral non vota co seu cartón de asistencia?

Considerarase como abstención.

¿Cabería utilizar o sistema de representación proporcional por parte de accionistas?

Si, pero a estes efectos sería preciso previamente realizar unha agrupación de accións respectando os requisitos legal e estatutariamente exixibles até constituír unha cifra do capital social igual ou superior á que resulte de dividir este último polo número de compoñentes do consello de administración. No caso de que se faga uso desta facultade, as accións así agrupadas non intervirán na votación dos restantes compoñentes do consello.

O capital social do Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. inscrito no Rexistro Mercantil, á data da  presente Xunta é de DEZ MILLÓNS DOUSCENTOS NOVENTA E DOUS MIL CATROCENTOS VINTE E CINCO EUROS E CINCUENTA CÉNTIMOS (10.292.425,50.-€) representado por un total de cento setenta e un mil duascentas cincuenta e cinco acciones (171.255). En caso de utilización do sistema de representación proporcional resultan os seguintes cálculos para ter dereito a designar un (1) conselleiro:

 • Sería preciso agrupar, polo menos, vinte e unha mil catrocentas sete (21.407) accións se se determina en oito (8) o número de membros do Consello de Administración.
 • Sería preciso agrupar, polo menos, vinte e oito mil cincocentas corenta e tres (28.543) accións se se determina en seis (6) o número de membros do Consello de Administración.
 • Sería preciso agrupar, polo menos, cincuenta e sete mil oitenta e cinco (57.085) accións se se determina en tres (3) o número de membros do Consello de Administración.

Todo iso, de conformidade co establecido nos Estatutos Sociais e na Lei de Sociedades de Capital.

¿Quen nomea ao novos Presidente e Secretario do Consello de Administración?

Estes nomeamentos realizaranse despois da Xunta Xeral mediante un acordo interno do novo órgano de goberno que decidirá, por maioría absoluta, quen ostentará eses cargos.

É o novo Consello de Administración quen distribúe os seus propios cargos internos e non a Xunta Xeral.