RCD / RESERVAS - Política de Privacidade

RESERVAS - Política de Privacidade

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO
• Identidade do Responsable: Real Club Deportivo da Coruña, SAD
• CIF: A-15023070
• Dirección: praza de Pontevedra, Nº 19, 1º, 15003, A Coruña
• Teléfono: 981259500
• Mail: legal@rcdeportivo.es
• Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña Tomo: 2230 Folio:152 Folla: C-22521.

2. OBXECTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O obxecto da presente política de privacidade é informarlle no relativo ás normas que rexerán o tratamento dos datos de carácter persoal que facilitasen ao REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, SAD (en diante “RC DEPORTIVO”) mediante a páxina web https://www.rcdeportivo.es (en diante, “A Web”).
Mediante esta Política de Privacidade a nosa intención é informar os usuarios sobre a recompilación e tratamento de datos persoais que leva a cabo o responsable da Web, os fins para os que utilizamos os datos e as formas en que se xestionan tales datos, en estrito cumprimento co principio de transparencia en virtude da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPD”), así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulación destes datos (“RGPD”).
A estes efectos, o responsable do tratamento dos datos persoais é o RC DEPORTIVO e os datos de contacto atópanse recollidos na Sección de Identificación do responsable desta Política de Privacidade.

3. FINALIDADE
Os datos que Ud. facilita ao RC DEPORTIVO teñen como finalidade a de poder xestionar a súa petición, así como enviarlle información por calquera medio, incluído o correo electrónico e/ou medio equivalente, adecuados e personalizados que Vd. solicite en cada momento, así como de manterlle informado, por calquera medio, daquelas ofertas, novidades e promocións, incluíndo a análise e a formación de perfís e, en xeral, a realización de accións comerciais, de promoción e/ou mercadotecnia propias ou de provedores e/ou colaboradores dos seguintes sectores: transportes, deportes, seguros, servizos inmobiliarios, automoción, viaxes e servizos financeiros cos que o RC DEPORTIVO alcanzase algún acordo de promoción, a condición de que Vd. marcase o check legal autorizando o envío das devanditas comunicacións comerciais.

4. CONSENTIMENTO DO USUARIO
O envío dos datos mediante o seu rexistro nos nosos formularios (de subscrición, contactos e venda), mediante o uso de mensaxes de correo electrónico ou outro medio, proporciónanos voluntariamente a súa información. Dita información pode incluír, entre outros, o seu nome, comentarios, opinións, a dirección de correo electrónico ou o teléfono.
Os datos non serán cedidos a terceiros, fóra de entidades do seu grupo empresarial. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RC DEPORTIVO son veraces e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación dos mesmos, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao RC DEPORTIVO.
Respecto daquela información que sexa remitida por menores de idade, será requisito imprescindible que o remitente obtivese previamente o consentimento paterno, do titor ou do legal representante para que os datos de carácter persoal poidan ser obxecto de tratamento automatizado.

5. TRANSFERENCIA DE DATOS
Para cumprir coas finalidades sinaladas na presente Política de Privacidade, é necesario que compartamos os teus datos persoais a entidades pertencentes ao grupo empresarial do que forma parte o RC DEPORTIVO.
Sen prexuízo do anterior, informámoslle que as referidas entidades pertencentes atópanse situadas no Espazo Económico Europeo, polo que a transferencia de datos persoais estará baixo un nivel de protección de datos seguro e garantindo a confidencialidade dos mesmos.

6. CONSERVACIÓN DOS teus DATOS
O RC DEPORTIVO unicamente conservará e tratará os datos dos Usuarios mentres permanezan as finalidades para as que foron solicitados e, en calquera caso, até o vencimiento dos prazos legalmente establecidos.
O tratamento dos datos para a remisión de comunicacións informativas realizarase mentres o Usuario non revogue o seu consentimento e mentres permanezan inalterados os fins para os cales se solicitaron devanditos datos de carácter persoal.
Posteriormente, procederase ao bloqueo dos datos de carácter persoal, que permanecerán a disposición exclusiva dos xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as autoridades competentes para a esixencia de posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición das mesmas. Cumprido o citado prazo, o RC DEPORTIVO procederá á supresión dos datos.

7. DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, PORTABILIDAD E SUPRESIÓN
O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, portabilidad e supresión ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, SAD, A/A: Departamento de protección de datos; praza Pontevedra, 19, 1º, 15003, A Coruña; ou ben á nosa dirección de correo electrónico legal@rcdeportivo.es, acreditando debidamente a súa identidade mediante copia do DNI.

8. TAMÉN RECIBIMOS INFORMACIÓN TÉCNICA CANDO USA Os nosos SERVIZOS
Actualmente cando usa un sitio web, unha aplicación móbil ou outro servizo de Internet, case sempre se crea e rexístrase determinado tipo de información de maneira automática.
A continuación, informámoslle dalgúns tipos de información que recompilamos canto Ud. Utiliza este sitio web:

- Datos de rexistro: Cando navegas pola nosa páxina web os nosos servidores rexistran automaticamente información (“datos de rexistro”), que inclúe os datos que envía o seu navegador cada vez que visitas un sitio web.

- Estes datos de rexistro poden incluír a túa dirección de protocolo de Internet, as direccións das páxinas web que visitases e que tiñan contidos do RC DEPORTIVO, o tipo de navegador e a súa configuración, a data e hora da petición, cando utilizaches a web e os datos contidos en cookies.

- Datos de cookies: Segundo o modo en que accedas aos nosos produtos, poderiamos usar cookies (“un pequeno arquivo de texto que envía o teu computador cada vez que visitas o noso sitio web”), ou ben algunha tecnoloxía similar para almacenar datos de rexistro. Cando usamos cookies, poden ser de sesión “” (permanentes activas ata que se pecha o navegador) ou “persistentes” (están activas ata que Ud. ou o navegador a borra). Un exemplo, poderiamos usar cookies para almacenar as túas preferencias de idioma ou outros axustes do RC DEPORTIVO de forma que non sexa necesario configuralos cada vez que visites a páxina web do RC DEPORTIVO.

- Podes obter máis información detallada sobre o uso que facemos das cookies na seguinte ligazón https://www.rcdeportivo.es/politica-de-cookies.

- Información do dispositivo: Ademais de rexistrar datos, tamén poderiamos recompilar información achega do dispositivo co que accedes á web do RC DEPORTIVO, como o tipo, a súa configuración, a súa identificación única, o sistema operativo que utilizas ou datos sobre bloqueos. A recompilación deste tipo de información adoita depender do tipo de dispositivo que utilices e da súa configuración. A información é diferente se utilizas un Mac, un PC, un Iphone ou un télefono Android. Para saber o tipo de información que nos envía o teu dispositivo, podes consultar as políticas do fabricante do dispositivo ou do provedor de software.

9. SEGURIDADE
O RC DEPORTIVO adopta os niveis de seguridade requiridos pola normativa vixente en materia de protección de datos en cada momento, é dicir, as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía. Non obstante o anterior, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.
Respecto de calquera tipo de dúbida ou controversia relativa á nosa política de privacidade de datos pode porse en contacto connosco dirixíndose a REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, SAD; Praza Pontevedra, 19, 1º, 15003, A Coruña; ou ben á nosa dirección de correo electrónico legal@rcdeportivo.es

10. MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA PRIVACIDADE
O RC DEPORTIVO poderá cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web. O feito de continuar navegando por https://www.rcdeportivo.es despois da entrada en vigor dos referidos cambios entenderase como a súa aceptación da política así modificada. No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notificarémolo de maneira máis destacada ou solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifica a lei.

11. Lei Aplicable e Foro
Este Sitio web e as condicións contidas neste Aviso Legal réxense pola lexislación española. Para calquera cuestión litigiosa ou conflito derivado ou relacionado co acceso e a utilización do Sitio web, ou da interpretación e cumprimento das mencionadas condicións as partes sométense á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.