RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
Skip to main content
GL

Aviso Legal e Condicións de Uso

1. DATOS DO RESPONSABLE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2022, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), exponse os datos identificativos do prestador do servizo.

O responsable da páxina web www.rcdeportivo.es (en diante a ?Web? ou a ?Web Corporativa?) é o REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, SAD (en diante, o ?RC Deportivo?), con personalidade xurídica propia, e constituída a tenor do establecido na Lei 39/2022, de 30 de decembro,  do Deporte, e demais normativa de desenvolvemento, sociedade mercantil con domicilio social en Praza de Pontevedra, 19 1º 15003, A Coruña, con CIF número A-15.023.070, e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, folla número C-22521, folio número 152, Tomo 2230, da Sección Xeral de Sociedades.

· Teléfono: +34 981 25 95 00

· Correo: dpo@rcdeportivo.es


2. OBXECTO, INFORMACIÓN LEGAL E ACEPTACIÓN

O presente Aviso Legal regula o uso que poden realizar os usuarios de Internet da Web que o RC Deportivo pon á súa disposición, a cal actualmente se atopa aloxada na URL www.rcdeportivo.es. Todo iso sen prexuízo de que certos servizos ou contidos dentro da Web Corporativa sométanse ás súas propias condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polos usuarios da Web antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

A utilización da Web atribúe a condición de usuario da mesma (en diante, o ?Usuario?) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo da Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado á Web ou a algún dos servizos que a través da mesma facilítanse. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a Web, xa que este pode sufrir modificacións.

3. ACCESO

O acceso e uso da Web Corporativa ten carácter gratuíto para os Usuarios (salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos Usuarios) e non esixe o rexistro previo do Usuario, con carácter xeral.

No entanto, poderá solicitarse rexistro previo para o acceso e uso de determinadas informacións e servizos ofrecidos a través da Web Corporativa. No caso de rexistro dos usuarios a través de identificadores e contrasinais, tanto o identificador como o contrasinal pertencerán exclusivamente á persoa á que lle sexan concedidas. O Usuario deberá manter, baixo a súa exclusiva responsabilidade, tanto o identificador como o contrasinal, na máis estrita e absoluta confidencialidade, asumindo, por tanto, cuantos danos ou consecuencias de todo tipo derívense do quebrantamento ou revelación do segredo.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da Web, entendendo por estes, a título meramente enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links, e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico, códigos fonte, estruturas de navegación e demais servizos ou produtos telemáticos integrados na Web Corporativa (en diante, os ?Contidos?) son propiedade exclusiva do RC Deportivo ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos.

O Usuario comprométese a non infrinxir ningún dereito derivado da propiedade industrial ou intelectual, quedando expresamente prohibida a reprodución total ou parcial das mesmas, a súa comunicación pública, distribución ou calquera forma de explotación, salvo consentimento expreso e por escrito por parte do RC Deportivo.

O usuario comprométese a utilizar a dita información e servizos para as súas propias necesidades e a non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos servizos aos que ten acceso ou dos resultados obtidos grazas á utilización da Web Corporativa, salvo que obtivese consentimento expreso do RC Deportivo. O Usuario obrígase a non utilizar as facilidades e capacidades da Web Corporativa para realizar ou suxerir actividades prohibidas pola lei ou tentar atraer aos usuarios cara a outros servizos competidores. 

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade do RC Deportivo ou terceiros, e están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade industrial, sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos.

5. CONDICIÓNS DE USO DA WEB

5.1. XENERAL

O Usuario obrígase a facer un uso correcto da Web, de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte ao RC Deportivo ou fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

O RC Deportivo resérvase o dereito a bloquear o acceso aos Usuarios que fagan un uso indebido da Web, contrario á Lei ou ás condicións do presente Aviso Legal, podendo anular ou bloquear, no seu caso, o identificador e contrasinal dos Usuarios rexistrados.

Queda expresamente prohibido o uso da Web con fins lesivos de bens ou intereses do RC Deportivo ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) do RC Deportivo ou de terceiros.

5.2. CONTIDOS

O Usuario comprométese a utilizar os Contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que no seu caso puidesen ser de aplicación de conformidade co disposto na cláusula 2 anterior.

Con carácter meramente enunciativo, o Usuario, de acordo coa lexislación vixente, deberá absterse de:

· Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos salvo nos casos autorizados pola lei ou expresamente consentidos polo RC Deportivo ou, no seu caso, por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación.

· Reproducir ou copiar para uso privado os Contidos que poidan ser considerados como Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta a disposición de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do Usuario ou dun terceiro.

· Extraer e/ou reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos Contidos integrantes da Web así como das bases de datos que o RC Deportivo poña a disposición dos Usuarios.


5.3 FORMULARIO DE RECOLLIDA DE DATOS

Sen prexuízo do disposto na cláusula 7 do presente Aviso Legal, así como na Política de Privacidade accesible desde a Web que puidesen resultar aplicables en cada momento, a utilización de certos servizos da Web ou solicitudes dirixidas ao RC Deportivo están condicionadas á previa cumplimentación de correspondente rexistro de Usuario ou de formularios nos que se recompilan datos persoais.

Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios da Web, aos efectos anteriores ou calquera outros, deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada ao RC Deportivo perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, á situación real do Usuario. En todo caso será o Usuario o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao RC Deportivo ou a calquera terceiro pola información que facilite.

5.4. INTRODUCIÓN DE LIGAZÓNS Á WEB

O Usuario que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web á Web deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación, sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei:

· A ligazón poderá vincular a calquera ligazón da web, fóra daquelas que incorporen datos persoais, bases de datos ou outra información sometida a Política de Privacidade ou á LOPDGDD, pero non poderá reproducila de ningún xeito (inline links, copia de textos, gráficos, etc.).

· Quedará, en todo caso, prohibido, de acordo coa lexislación vixente e aplicable, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan á Web ou permitan a visualización dos contidos alleos á Web de forma que: (I) produza ou poida producir, erro, confusión ou engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou Contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio do RC Deportivo ou das sociedades do seu Grupo de empresas; ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.

· Non se realizará desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o RC Deportivo, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.

· En ningún caso expresarase na páxina onde se sitúe a ligazón que o RC Deportivo prestou o seu consentimento para a súa inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

· Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo do RC Deportivo dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos na Lei ou expresamente autorizados polo RC Deportivo e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa, coa Web na forma establecida nesta cláusula.

· A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa Lei e non poderá, en ningún caso, dispor ou enlazar contidos propios ou de terceiros que (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral ou aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que o RC Deportivo subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, licitas ou ilícitas, do remitente; (III) resulten inapropiadas ou non pertinentes coa actividade do RC Deportivo en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.


6. EXCLUSIÓN DA RESPONSABILIDADE

6.1. DA INFORMACIÓN

O acceso á Web non implica a obrigación por parte do RC Deportivo de comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividad e actualidade da información fornecida a través do mesmo. Os contidos desta Web son de carácter xeral e non constitúen, de ningún xeito, a prestación dun servizo de asesoramento deportivo, polo que dita información resulta insuficiente para a toma de decisións persoais por parte do Usuario.

O RC Deportivo non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida na Web nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida na Web.

6.2. DA CALIDADE DO SERVIZO

O acceso á Web non implica a obrigación por parte do RC Deportivo de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detención e desinfección de programas informáticos daniños nos equipos ou dispositivos desde os que acceda á Web.

O RC Deportivo non responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo da Web.

 

6.3. DA DISPOÑIBILIDADE DO SERVIZO

O acceso á Web require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicacións, cuxa finalidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde ao RC Deportivo. Por conseguinte, os servizos provistos a través da Web poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles, con carácter previo ou simultáneo á prestación do servizo da Web.

O RC Deportivo non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do servizo, ou con carácter previo.

O RC Deportivo poderá realizar as modificacións que estime convenientes na Web, podendo incluír servizos ou contidos adicionais aos actuais ou, no seu caso, suprimilos. O RC Deportivo poderá modificar a Web Corporativa cando considere oportuno e poderá bloquear o acceso a todos ou parte dos usuarios da mesma para proceder a realizar as modificacións ou reparacións que considere necesarias en calquera momento. En ningún caso o RC Deportivo será responsable do inadecuado funcionamento do sistema se iso obedece a unha defectuosa configuración dos equipos do Usuario ou a súa insuficiente capacidade para soportar os sistemas informáticos indispensables para poder facer uso do servizo.

6.4. DOS CONTIDOS E SERVIZOS ENLAZADOS A través da WEB

O servizo de acceso á Web inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e portais de internet (en diante, os ?Sitios Enlazados?). Nestes casos, o RC Deportivo actúa como prestador de servizos de intermediación, de conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002, de 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (en diante, ?LSSI?), e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo ao RC Deportivo de acordo co procedemento e os efectos establecidos na cláusula 7, sen que en ningún caso esta comunicación leve a obrigación do RC Deportivo de retirar a correspondente ligazón. En ningún caso, a existencia de Sitios Enlazados debe presupor a formalización de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do RC Deportivo coas mesmas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

O RC Deportivo non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e por tanto non se fai responsable dos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro ou inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable ao RC Deportivo.

No caso de que o usuario acceda aos vídeos de YouTube incrustados neste sitio web, acepta estar obrigado polas Condicións de servizo de YouTube dispoñibles aquí.

7. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO E INADECUADO

No caso de que o Usuario ou calquera outro usuario de internet tivesen coñecemento de que os Sitios Enlazados remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos sexan ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou contrarios á moral, poderá porse en contacto co RC Deportivo indicando os seguintes extremos:

· Datos persoais do comunicante se o estima oportuno: nome, dirección postal, número de teléfono e dirección de correo electrónico.

· Descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do Sitio Enlazado.

· No suposto de violación de dereitos, tales como a propiedade industrial e intelectual, os datos persoais do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante.

· Así mesmo, deberá achegar o título que acredite a legitimación do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación, para actuar por conta do titular dos dereitos e, no seu caso, o de representación, para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.

· Declaración expresa de que a información contida na reclamación é exacta.

A recepción por parte do RC Deportivo da comunicación prevista nesta cláusula non suporá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/ou contidos indicados polo comunicante.

8. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española e, a estes efectos, serán competentes os tribunais da cidade da Coruña para a resolución de calquera cuestión litigiosa que poida xurdir entre o Usuario e o RC Deportivo derivada da aplicación ou interpretación do presente Aviso Legal.