RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
Skip to main content
GL

Política de privacidade

Esta política expresa como se tratará e protexerá a información persoal de todas as persoas que se relacionan con RC DEPORTIVO DA CORUÑA, S.A.D., en diante o ?Club?,  a través desta páxina web. Por favor, debes ler os apartados do Aviso Legal, da política de cookies e da presente política de privacidade antes de navegar nesta web.

De conformidade co disposto en Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o Club infórmache de que o tratamento dos datos na web realizarase acorde a esta Política de Privacidade, a cal aceptas ao continuar navegando, para que os Datos que proporcionas, e sobre os que se aplican as medidas de seguridade, técnicas e organizativas previstas na normativa vixente, sexan tratados polo Real Club Deportivo da Coruña S.A.D como responsable do tratamento.

 

1. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

 • Real Club Deportivo da Coruña S.A.D
 • Praza Pontevedra 19-1º A Coruña, A Coruña, España
 • A-15.023.070
 • 981259500
 • dpo@rcdeportivo.es

Contacto coa delegada de Protección de Datos: dpo@rcdeportivo.es

No caso de que acceda aos vídeos de YouTube incrustados na Plataforma, informámoslle de que o responsable dos seus datos persoais coa finalidade de prestarlle servizos de visualización de contidos será Google Ireland Limited, con domicilio social en Gordon House, Barrow. Street, Dublín 4, Irlanda.

Podes obter máis información sobre o tratamento dos teus datos por parte de Google aquí.

                                  

2. Que datos persoais recóllense nesta web?

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, RC DEPORTIVO solicita, trata e protexe os Datos Persoais que se detallan a continuación, que dependerá da finalidade para a que se utilice esta web, que serán algún dos seguintes datos:

Datos identificativos: nome e apelido, DNI /NIF/NIE/pasaporte

Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono móbil.

Datos navegación: dirección IP, tipo e identificación do dispositivo, tipo de navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio web, datos de navegación, actividade no Sitio web.

 

3. Cal é a finalidade do tratamento dos seus datos?

Tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

 1. Xestionar a solicitude de información, resposta a consulta e ou solicitudes efectuadas pola persoa interesada a través da web. 
 2. Xestionar os produtos que teña vinculados ao Club.
 3. Xestionar o envío de comunicacións comerciais ou noticias relacionadas coas actividades ou produtos do Club.

 

4. Durante canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos durante os seguintes prazos:

Conservaranse durante o tempo que sexa necesario para o cumprimento das finalidades, depuración de posibles responsabilidades, e en todo caso un ano desde que se mantivo a última comunicación.

 

 

5. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos de carácter persoal?

A base legal para o tratamento de datos coa finalidade 3.1. atópase no art. 5 da Lei 25/2007, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións. Para o tratamento da finalidade 3.2, a base de legitimación é o cumprimento da relación contractual, e para a finalidade 3.3  o consentimento da persoa interesada, que poderá revogar no momento que queira mediante comunicación ao Club na dirección postal ou de correo electrónico indicado no apartado 1.

 

6. A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Non se prevén comunicacións dos datos persoais salvo aos provedores de servizos tecnolóxicos, cos que o Club ten asinado o contrato pertinente e están sometidos ás obrigacións de protección de datos debendo gardar segredo e confidencialidade sobre os mesmos.

 

7. Serán os seus datos transferidos internacionalmente?

Os seus datos persoais non serán transferidos internacionalmente

 

8. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos e como pode exercelos?

Vostede ten dereito a:

 • Acceder aos seus datos de carácter persoal.
 • Solicitar a súa rectificación.
 • Solicitar a súa supresión.
 • Oporse ao seu tratamento.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • A portabilidad de datos persoais.

Vostede poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita a Real Club Deportivo da Coruña S.A.D, Praza Pontevedra 19-1º, 15003, A Coruña, A Coruña, España ou na dirección de correo electrónico dpo@rcdeportivo.es

A súa solicitude deberá incluír data, nome e apelidos, petición en que se concreta a solicitude, dirección a efectos de notificacións. Co fin de disipar calquera dúbida razoable sobre a identidade da persoa física que cursa a solicitude, solicítase a achega do DNI ou documento de natureza análoga ou similar, para confirmar a identidade de leste. Facilítanse as seguintes ligazóns a formularios propostos pola Axencia Española de Protección de Datos para o exercicio de dereitos:

 

En caso de entender que non se resolveu correctamente a súa solicitude vostede poderá dirixirse a solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo datos pode consultar en https://www.aepd.es/es/derechos-e-deberes/coñece-os teus-dereitos/dereito-a-portabilidad

 

9. Segredo e Seguridade dos datos

O RC DEPORTIVO comprométese ao uso e tratamento dos datos persoais do usuario, respectando a súa confidencialidade, de acordo coa finalidade daqueles; así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

O RC DEPORTIVO non pode garantir a absoluta inexpugnabilidad da rede Internet nin, por tanto, a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Con respecto á confidencialidade do procesamiento, O RC DEPORTIVO asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada polo RC DEPORTIVO para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta O RC DEPORTIVO deberá cumprir a normativa específica de protección de datos e, no seu caso, notificar ao interesado sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como coñézase, ou cando o cliente o solicite razoablemente.

 

10. Exactitude e Veracidade dos datos

O usuario ou interesado é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que facilite á web do Club, exonerando ao responsable, de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

 

11. Cambios na Política de Privacidade

RC DEPORTIVO resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.