RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
Skip to main content
GL

Indicadores TI

Transparencia Internacional-España é a única organización non gobernamental a escala universal dedicada a combater a corrupción, congregando á sociedade civil, sector privado e os gobernos nunha ampla coalición global.

TI-España creou e publicou en 2015 un novo índice: O Índice de Transparencia dos Clubs de Fútbol (INFUT). Con este novo índice, TI-España pretende un dobre obxectivo: por unha banda, realizar unha avaliación do nivel de transparencia dos clubs de fútbol, e por outra, impulsar e propiciar o aumento da información que estes ofrecen aos cidadáns e á sociedade no seu conxunto.

O informe realízase a través dun conxunto de 60 indicadores (recollidos pola Lei de Transparencia) que abarcan cinco áreas coas informacións máis importantes que se estima que os clubs deben ofrecer aos cidadáns a través das súas canles de comunicación e que se poden consultar na seguinte ligazón:

INFUT RC DEPORTIVO 2020

A) INFORMACIÓN SOBRE O CLUB DE FÚTBOL (10)

1. Información sobre os órganos directivos e o persoal do Club (4)

1. Publícase perfil profesional e datos biográficos do Presidente e dos membros da Xunta Directiva/Consello de Administración do Club (mínimo de catro liñas cada un) e /ou equipo directivo.

2. Especifícanse as direccións electrónicas xenéricas das distintas seccións ou departamentos do Club, así como os datos xerais de contacto do Club (teléfono/s, dirección/s de correo electrónico e sede social):

En tres seccións:· Contacto· Transparencia · Sede Social

3. Publícanse os acordos da Asemblea Xeral do Club/Xunta Xeral de Accionistas da SAD, así como os acordos tomados pola Xunta Directiva e mantéñense actualizados de forma periódica.

4. Publícase de forma detallada unha organigrama actualizado do Club (representación gráfica) que permita identificar os responsables das diferentes áreas

2. Marco legal, estrutura organizativa e patrimonio do Club (6)

5. Publícase a normativa legal, institucional e estatutaria a cumprir polo Club.

6. Existe e publícase un Código Ético ou de boas prácticas e/ou comportamentos deportivos por parte do Club.

7. Existe e publícase o Regulamento de Réxime interno do Club.

8. Infórmase de que o Club conta cun Comité Ético ou cun Compliance Officer.

9. Infórmase se o Club atópase, ou non, en situación de concurso de acredores, ou de pre-concurso ou situación similar.

10. Especifícanse os datos básicos dos distintos equipos de fútbol existentes (profesionais, xuvenís, infantís, femininos, etc.) e no seu caso, de divisións ou seccións doutros deportes:

En tres seccións:· OsNosos· AsNosas · ANosaCanteira

 

B) RELACIÓNS COS SOCIOS, AFECCIONADOS E PÚBLICO EN XERAL (14)

11. Implantouse un portal (ou sección específica) de transparencia na web do Club.

12. Existe un Buscador interno claramente visible na páxina web.

Cabeceira de http://www.rcdeportivo.es

13. A páxina web contén unha Caixa de correos ou Canle de denuncias específico para que internamente e/ou socios e/ou terceiros poidan pór en coñecemento do Club eventuais incumprimentos do Código Ético.

1. Información e atención ao socio, aos empregados e ao público en xeral (5)

14. Contémplase na web un espazo reservado para os socios e/ou accionistas do Club.

En tres seccións:· ANosaForza· Socios · Oficina de Atención ao Deportivismo (OAD)

15. Publícase unha listaxe das Peñas de afeccionados relacionadas co Club e os seus datos básicos.

16. Contémplase na web do Club un espazo reservado para recibir suxestións ou peticións das Peñas e/ou asociacións de afeccionados.

17. Publícase o número de espectadores que houbo nos distintos eventos deportivos (polo menos os das distintas competicións oficiais) celebrados nos campos, recintos e instalacións do Club.

Ao termino de cada encontro publícase un post onde se inclúe na cronica de cada partido. Ademais, ese mesmo dato proxéctase no videomarcador durante o transurso de cada partido. As asistencias acumuladas, da temporada e dos últimos anos, están dispoñibles na páxina de descargas do Club:http://descargas.rcdeportivo.es/asistencia_abanca_riazor_temporada_2019_2020.pdf http://descargas.rcdeportivo.es/asistencia_abanca_riazor_evolucion.pdf

18. Existen e publícanse os resultados de enquisas realizadas aos socios e/ou ao público sobre satisfacción ou calidade dos servizos do Club (se non se realizaron enquisas, indicarase expresamente na web).

3. Relacións coa sociedade, seguridade e posición do Club contra a violencia (6)

19. Publícanse normas específicas e recomendacións do Club a afeccionados sobre comportamentos, e contra a violencia, nas súas instalacións e recintos, así como en eventos nos que participe o Club en recintos alleos.

En dúas seccións:· Transparencia. Normativa especifica aplicable · Regulamento interno en recinto deportivo

20. Publícase o Regulamento Interno do recinto deportivo visado por LaLiga (art. 6 RD 2023-2010 de prevención da violencia, o racismo e a intolerancia co deporte).

21. Publícase unha Memoria de Responsabilidade Social ou de Sustentabilidade do Club, ou polo menos as medidas ou políticas de carácter social ou de responsabilidade social do Club.

22. Infórmase as relacións e/ou condicións especiais do Club respecto das Peñas e/ou asociacións de afeccionados (reserva de entradas, espazos nos recintos, etc.), ou ben sobre a non existencia deste tipo de condicións.

En dúas seccións da páxina: https://www.rcdeportivo.es/anosaforza/penyas· Procedemento de xestión de peñas · Asina do convenio coa Federación de Peñas onde se regula a relación e condicións especiais coas Penas Deportivistas e como crear unha peña

23. Infórmase sobre a normativa en materia de venda de entradas cando o club exerce de visitante (nominativas e vendidas a través do club visitante).

Cada partido que se xoga como visitante lánzase a noticia de venda de entradas e outra noticia sobre os afeccionados e penas que finalmente viaxan:

Exemplos: https://www.rcdeportivo.es/noticia/entradas-a-a-venda-para-o-ponferradina-depor-a-partir-do-luns-9-a-as-1000-h e https://www.rcdeportivo.es/noticia/444-deportivistas-animasen-ao-equipo-en-o-toralin

24. Existe e publícase na web un perfil (ou varios) do Club en Redes sociais (Facebook ou similares).

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA (9)

25. Publícase a data de depósito no Rexistro Mercantil e/ou no Consello Superior de Deportes (CSD) das últimas Contas Anuais do Club.

26. Publícase a data de envío á Liga de Fútbol Profesional (LFP) das Contas anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío (data límite envío: 31 de outubro).

27. Publícanse as Contas anuais de entidades vinculadas, especialmente as Contas e a Memoria completa da Fundación do Club se a hai (se non existen entidades vinculadas, indicarase expresamente na web)

28. Publícase o Punto de Equilibrio do Club, segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LFP (diferenza entre Ingresos relevantes e Gastos relevantes nunha temporada) e os indicadores que o compoñen (art. 12 RLFP)

Cociente de punto de Equilibrio: 4.237

Información sobre Ingresos e Gastos (3)

Ingresos

29. Publícase a desagregación dos Ingresos relevantes do Club (Anexo I.7 RLFP): a) Despacho de billetes; b) Patrocinio e publicidade; c) Dereitos de retransmisión; d) Actividades comerciais; e) Outros ingresos de explotación; f) Beneficios polo alleamento de dereitos federativos de xogadores; g) Plusvalías polo alleamento de inmobilizado material; h) Ingresos financeiros; i) Ingresos derivados de partidas non monetarias; j) Operacións de rendas con partes vinculadas por encima do razoable; k) Ingresos de operacións non relacionadas co fútbol nin co club; l) Tratamento dos ingresos e gastos derivados de quitas polos concursos.

Páxina 5 das Contas Anuais

Gastos

30. Publícase o detalle dos Gastos relevantes do Club (Anexo I.8 RLFP): a) Custo de vendas/materiais; b) Gastos nas retribucións a empregados; c) Outros gastos de explotación; d) Amortización/deterioro de dereitos federativos ou de xogadores; e) Perdas polo alleamento de dereitos federativos de xogadores; f) Custos financeiros e dividendos; g) Operacións de gastos con partes vinculadas por baixo do valor razoable; h) Gastos en actividades de desenvolvemento de canteira; i) Gastos en actividades de desenvolvemento comunitario; j) Débitos/cargas non monetarias; k) Custos financeiros directamente atribuíbles á construción de inmobilizado material; l) Gastos de operacións non relacionadas co fútbol nin co club.

Páxina 5 das Contas Anuais

31. Publícase o detalle dos Gastos asociados ao primeiro cadro (segundo o RLFP)

Páxina 47 das Contas Anuais

Datos sobre endebedamento (3)

32. Publícase desagregado o endebedamento do Club (CECSD-IV): 1) Débeda coas administracións públicas: a) Débeda con Facenda pública, b) Débedas á Seguridade Social; 2) Débeda privada: a) Débedas con entidades de crédito, b) Outras débedas.

Páxinas 3, 4 9, 11, 12, 33, 34, 35 e 36 das Contas Anuais

33. Publícase a listaxe de débedas coas administracións públicas correspondentes (art. 12 RLFP) (segundo art. 18).

Páxinas 3, 4 9, 11, 12, 33, 34, 35 e 36 das Contas Anuais

34. Publícase a listaxe de débedas e créditos cos empregados (art. 12 RLFP) (segundo art. 17).

Non hai débedas

 

D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS E SUBMINISTRACIÓNS (5)

1. Información sobre contratacións (4)

35. Publícanse os importes percibidos polo Club en concepto de: a) Os traspasos e b) As fichaxes realizadas nas dúas últimas temporadas (polo menos o non de xogadores e o importe global tanto de a) como de b), e se participaron no seu caso, Fondos de investimento nas operacións (e a súa contía).

Páxinas 4, 5, 27, 28 e 49 das Contas Anuais

36. Publícanse os importes percibidos por: a) A venda de xogadores e b) A cesión temporal de xogadores (polo menos o non de xogadores e o global tanto de a) como de b).

Páxinas 4, 5, 27, 28 e 49 das Contas Anuais

37. Faise público o tope salarial do cadro do Club.

38. Publícase o número de menores de idade con licenza ao servizo do Club nos seus distintos niveis e seccións deportivas:

Feminino B: 20, Xuvenil A: 21, Xuvenil B: 25, Cadete A: 18, Cadete B: 21, Infantil A:16, Infantil B: 12, Alevin A: 18, Alevin B: 15, Benjamin A: 14, Benjamin B: 12.

2. Información sobre subministradores de bens e servizos (1)

39. Publícase a lista e/ou a contía das operacións cos provedores, adxudicatarios e/ou contratistas máis importantes do Club.

E) INDICADORES LEI DE TRANSPARENCIA (9)

1. Planificación e organización do Club (1)

40. Publícanse os Plans e/ou Programas anuais e/ou plurianuais do Club (Calendario da temporada).

2. Contratos, convenios e subvencións (3)

41. Publícanse periodicamente cada un dos Contratos formalizados con calquera entidade pública (ou baixo control público) ou polo menos a relación dos mesmos con mención das partes asinantes, o seu obxecto e, no seu caso, as obrigacións económicas contraídas

Información económica, orzamentaria e estadistica, subvencións e concesións administrativas "Acordo Singular subscrito coa Axencia Estatal de Administración Tributaria para o refinanciamento e pago da débeda concursal de carácter privilexiado, asinado con data de 7 de marzo de 2014".

42. Publícase a relación dos Convenios subscritos, con mención das partes asinantes, o seu obxecto e no seu caso as obrigacións económicas convidas.

43. Publícanse as Subvencións e axudas recibidas de calquera entidade pública (ou baixo control público), con indicación do seu importe e a súa finalidade.

Información económica, orzamentaria e estadistica, subvencións e concesións administrativas "Subvención concedida pola Secretaría Xeral para ou Deporte para a temporada 19/20 por importe de 5.759,80 euros con cargo á partida "subvención a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia".

3. Órganos directivos do Club (2)

44. Publícanse as retribucións percibidas, no seu caso, polos membros da Xunta Directiva/Consello de Administración do Club (se non as hai, indicarase expresamente na web)

Non se perciben e así se indica de forma expresa

45. Publícanse as retribucións percibidas polos membros da Alta Dirección ou máximos responsables executivos no Club, así como os gastos de representación (individuais ou a nivel global) efectuados polos mesmos.

A Sociedade Anónima Deportiva non ten ningún membro considerado como alta dirección no sentido exposto polo Real Decreto Lei 1382/1985 de 1 de Agosto.

4. Información económica e orzamentaria (3)

46. Publícase o Prepuesto de ingresos e gastos, de tesouraría, de investimentos e desinversiones, de financiamento e demais documentación requirida nas normas orzamentarias (segundo o modelo normalizado aprobado pola LFP: art. 12 RLFP).

47. Publícanse as Contas Anuais individuais e no seu caso, consolidadas, do Club (art. 12 Regulamento LaLiga, segundo art. 13).

48. Publícanse os Informes externos de Auditoría (individuais e consolidadas) sobre as contas do Club.