RCD / NOVAS

Comunicado do Real Club Deportivo

27/07/2020 22:05

Desde o pasado luns, o Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña e a súa Asesoría Xurídica veñen exercitando intensamente a defensa dos intereses do Club ante todas as instancias e entes que deben velar polo bo funcionamento da competición deportiva, non considerando válidos os resultados producidos na última xornada, ao incumprirse a normativa de disputa en horario unificado, o cal representa unha flagrante adulteración da integridade de LaLiga de Segunda División.

Onte domingo, LaLiga comunicou a este Club a apertura dun expediente disciplinario que iniciara varios días atrás contra o CF Fuenlabrada, SAD, dándolle un prazo até as 15:00 h. do día de hoxe para realizar alegacións. A efectos do referido expediente, lamentamos as manifestacións realizadas polo Xuíz de Disciplina Social de LaLiga con relación ás institucións e autoridades políticas de Galicia, pois consideramos que non é o ámbito propio para as mesmas e evidencian unha parcialidad anticipada que xa foi denunciada por este Club.

No referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga puidemos constatar que o seu Presidente asumira, xa no mes de xullo de 2019 e obrigado polo Órgano de Cumprimento de LaLiga, un deber de abstención por cuestións de vinculación familiar fronte a calquera decisión que afectase o CF Fuenlabrada, SAD, sen que, aparentemente, fose respectado o referido deber, pois o propio Presidente manifestou publicamente e en reiteradas ocasións, que el mesmo adoptou a decisión de adiamento do partido e asumiu toda a responsabilidade da viaxe do referido club á cidade da Coruña.

Con independencia do referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga, e en relación coa flagrante adulteración da competición que se produciu na última xornada do campionato, este Club mantén unha pluralidade de frontes abertas en defensa dos seus intereses, que resumimos a continuación:

1. Expediente 558 RFEF. Recurso contra o Acordo do Comité de Competición de Aprazar a disputa do partido Deportivo vs. Fuenlabrada por razóns de forza maior sanitaria. Dado o incumprimento da Circular 93 RFEF de horario unificado das dúas últimas xornadas de LaLiga de Segunda División, recorreuse este acordo ante o Comité de Competición por parte do Real Club Deportivo. O Comité de Competición resolveu o recurso do Real Club Deportivo no que solicitamos que se disputase de novo a Xornada 42 por parte de todos os equipos de LaLiga de Segunda División en horario unificado, declarándose incompetente e remitindo o expediente á Secretaría Xeral da RFEF.

2. Expediente 560 RFEF. Expediente Sancionador ao Fuenlabrada. O Real Club Deportivo solicitou á RFEF a apertura dun procedemento sancionador extraordinario ao Fuenlabrada por incumprimento da normativa RFEF. Así mesmo, o Real Club Deportivo solicitou a adopción dunha serie de medidas cautelares que non foron aínda resoltas pola RFEF. O Real Club Deportivo está a achegar novas probas diariamente e acreditando novos incumprimentos do regulamento federativo RFEF ao constatarse que o Fuenlabrada incumpriu o Regulamento RFEF ao viaxar á Coruña sen médico. Prevese que a proposta de sanción por parte da RFEF coñézase a próxima semana.

Principalmente, este Club considera que, á vista da práctica parcial de probas realizadas, o Fuenlabrada incumpriu os seguintes artigos do vixente Código Disciplinario da RFEF:

• Art. 68 Condutas contrarias á boa orde deportiva, como afectar á integridade e normal desenvolvemento da competición ao non respectar os protocolos de volta á competición relativos ao COVID-19 e viaxar con futbolistas infectados de coronavirus ocultando a súa situación médica, co grave risco para todos os futbolistas do equipo propio e rival, traballadores, persoal do hotel, medios de transporte e afeccionados que estivesen en contacto coa expedición do Fuenlabrada. A este incumprimento normativo asígnaselle pola RFEF, entre outras, unha sanción de multa económica e o descenso de categoría. Ademais daríase o partido por gando ao RCD con resultado de 3-0.

• Art. 74 Omisión do deber de asegurar o correcto desenvolvemento dos espectáculos deportivos que impliquen riscos para os participantes nos mesmos, tanto no que se refire ao desenvolvemento da propia actividade deportiva como á protección dos dereitos fundamentais. A este respecto, sinalamos o dereito fundamental á saúde dos seres humanos, consagrado no artigo 43 da Constitución Española (Artigo 43. 1. Recoñécese o dereito á protección da saúde. 2. Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das prestacións e servizos necesarios. A lei establecerá os dereitos e deberes de todos respecto diso.). Tamén a omisión de medidas de seguridade sanitarias. A este incumprimento normativo asígnaselle pola RFEF, entre outras, unha sanción pecuniaria e o descenso de categoría, entre outras. Ademais, daríase o partido por gando ao Real Club Deportivo con resultado de 3-0.

• Art 104 1. f) do Regulamento Xeral da RFEF ao non contar o Fuenlabrada no seu desprazamento á cidade da Coruña cun médico adscrito ao seu cadro. O desprazamento do Fuenlabrada á cidade da Coruña sen médico, incumprindo a obrigación que como Club éralle exixible ao amparo do art. 104.1 f) do Regulamento Xeral da RFEF constitúe unha infracción da normativa federativa, tratándose dunha conduta tipificada como infracción grave no art. 108 do Regulamento Disciplinario da RFEF, ao incumprirse conscientemente as disposicións federativas referentes ás condicións e elementos técnicos necesarios segundo as regras de xogo, conduta á que se lle impón unha multa económica e a perda do encontro, declarando vencedor ao opoñente co resultado de seis goles a cero.

Así mesmo, as 3 medidas cautelares solicitadas, polo momento, por parte do RCD neste procedemento son as seguintes:

(i) A ANULACIÓN DE TODOS OS RESULTADOS DOS ENCONTROS DISPUTADOS CORRESPONDENTES Á XORNADA 42 de LaLiga Smartbank, por adulterar e vulnerar gravemente as normas da competición e o normal desenvolvemento da mesma, ao non respectarse a Circular 93 da RFEF en canto á disputa en horario unificado, así como as normas federativas e prexudicar os intereses do RCD.
(ii) A SUSPENSIÓN DA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2019/2020 para todos os efectos, absténdose a Real Federación Española de Fútbol de aplicar os resultados da puntuación correspondentes á Xornada 42 de LaLiga SmartBank parcialmente disputada e, en consecuencia, a SUSPENSIÓN INMEDIATA TRAMITACIÓN DE ASCENSOS E DESCENSOS na Segunda División do fútbol profesional (LaLiga SmartBank), en canto non finalicen integramente os expedientes nº 558 e 560 – 2019/2020 do Comité de Competición da RFEF.
(iii) SUBSIDIARIAMENTE, A AMPLIACIÓN A EFECTOS DA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2020/2021 DO NÚMERO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE A SEGUNDA DIVISIÓN DO FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL, LALIGA SMARTBANK, nun número suficiente a criterio desa RFEF para asegurar o normal desenvolvemento da competición, así como para evitar que se cause prexuízo algún a todos os Clubs afectados con opcións matemáticas de ascenso e descenso, como consecuencia do incumprimento da Circular 93 da RFEF e, en consecuencia da non celebración da Xornada 42 de LaLiga en horario unificado.
Todo, iso pendente da decisión que adopte a Secretaría Xeral da RFEF no marco do Expediente nº 558 – 2019/20 do Comité de Competición en canto á solicitude xa formulada por este Club de REPETICIÓN ÍNTEGRA DA XORNADA 42 DE LALIGA SMARTBANK, de modo que se celebren todos os encontros por parte de todos os Clubs en xornada unificada, de conformidade co propio acordo conxunto de LaLiga e a RFEF do 6 de xullo de 2020 plasmado na Circular nº 93 da RFEF.

3. Vía penal. Ante a denuncia xa presentada polo Concello da Coruña, a Fiscalía Provincial da Coruña comezou a practicar urxentemente dilixencias de investigación dirixidas á Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade da Comunidade de Madrid e ao Consello Superior de Deportes, ao obxecto de coñecer a información previa dos contaxios do Fuenlabrada para evidenciar condutas de incumprimento normativo. A previsión do Club é que este asunto sexa derivado a un xulgado de instrución da Coruña, momento procesual no cal o Real Club Deportivo e outros grupos de interese como a Federación de Peñas poderán acudirse e defender os seus intereses, así como solicitar medidas cautelares.

Ante o atropelo deportivo que pretende perpetrarse por parte da Presidencia de LaLiga contra o Real Club Deportivo da Coruña, SAD, un dos seus clubs afiliados, saltándose o marco normativo claramente definido, a transparencia e o fair play que deben imperar na competición, conflito que se suscita ante un Club con relación ao cal existe un conflito de intereses xa comunicado no ano 2019 e que lle esixe un deber de abstención ao Presidente de LaLiga, este Club se reserva expresamente o exercicio de todas as accións legais que considere máis oportunas en defensa dos seus dereitos ante a xurisdición deportiva e, no seu caso, a ordinaria.

Na batalla en defensa dos intereses do Real Club Deportivo da Coruña, SAD, da cidade da Coruña e de Galicia, este Consello de Administración esgotará todas as vías de defensa e acudirá a todos os estamentos que tutelan a actividade deportiva profesional, reclamando a aplicación da normativa fixada para o normal desenvolvemento da competición, denunciando escenarios de abuso de autoridade e decisións discrecionales, coas consecuencias que de todo iso se deriven.

#éDÉxustiza