RCD / NOVAS

Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de accionistas

23/10/2018 08:00

O Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa sesión celebrada o día 1 de outubro de 2018, acordou convocar a Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade co carácter de Ordinaria e Extraordinaria que terá lugar no Auditorio de Afundación (Fundación Galicia Obra Social de ABANCA) sito en Cantón Grande, 8 15003 da Coruña, en primeira convocatoria, ás 19:00 do martes 27 de novembro de 2018 e, se a iso houber lugar, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o mércores 28 de novembro de 2018, con obxecto de someter a exame e aprobación os asuntos comprendidos no seguinte:

ORDE DO DÍA

Primeiro.- Informe do Presidente aos Accionistas relativo á evolución e situación do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD e as súas Sociedades Dependentes.
Segundo.- Aprobación dos seguintes puntos relativos ao Exercicio Social pechado a 30 de xuño de 2018:

2.1. Aprobación das Contas Anuais Individuais.
2.2. Aprobación das Contas Anuais Consolidadas.
2.3. Aprobación da xestión social realizada polo Consello de Administración.
2.4. Aprobación da proposta de aplicación do resultado do exercicio pechado a 30 de xuño de 2018.

Terceiro.- Aprobación do Orzamento correspondente á Temporada Futbolística 2018-2019.
Cuarto.- Rogos e preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.

A Coruña, a 1 de outubro de 2018


O PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
CONSTANTINO FERNÁNDEZ PICO

- DESCARGAR ANUNCIO XUNTA -


DEREITO DE INFORMACIÓN
Os Accionistas poderán exercer o seu dereito de información nos termos establecidos no artigo 197 da Lei de Sociedades de Capital.

DEREITO DE ASISTENCIA
Lémbrase aos Accionistas que, de acordo co establecido no artigo 8 dos Estatutos Sociais, poderán asistir á Xunta Xeral aqueles Accionistas que sexan titulares de, polo menos, 2 accións, as cales consten inscritas ao seu nome polo menos con cinco días de antelación como mínimo no Rexistro de Accións nominativas da sociedade.
A sociedade expedirá gratuitamente un Cartón de Asistencia Nominativa que poderá ser retirada directamente polos Accionistas nas seguintes direccións:
• Despachos de billetes do Palacio dos Deportes de Riazor, avenida de Buenos Aires, 1 15011 A Coruña (até a finalización das obras do Estadio ABANCA-RIAZOR).
• Oficina de Atención ao Deportivista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD. Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña (desde a conclusión das obras do Estadio ABANCA-RIAZOR).
Aos efectos de verificar a identidade dos Accionistas, ou de quen válidamente os represente, á entrada do local onde se celebre a Xunta Xeral, coa presentación do Cartón de Asistencia solicitarase a todos os asistentes a acreditación da súa identidade, mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado a estes efectos identificativos.

REGRAS RELATIVAS Á DELEGACIÓN, AGRUPACIÓN E REPRESENTACIÓN
Os Accionistas poderán delegar a súa representación a través da firma e cumplimentación do impreso oficial con código de barras e marca de auga enviada aos seus domicilios polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, debendo identificarse debidamente o asinante.
Así mesmo, os accionistas poderán facerse representar na Xunta Xeral por medio doutra persoa. Dita representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito e con carácter especial para cada Xunta, sempre que se garanta debidamente a identidade do Accionista que exerce o seu dereito. Ademais, tal e como establece a Lei de Sociedades de Capital no seu artigo 189, para o exercicio do dereito de asistencia e o de voto, será lícita a agrupación de accións. A representación é revocable. A asistencia persoal á Xunta do Accionista representado terá valor de revogación.
A Delegación, Agrupación e Representación só se considerará válida:

(i) ben utilizando o impreso oficial con código de barras e marca de auga enviada ao domicilio de todos os Accionistas polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

(ii) ben mediante a utilización das correspondentes escrituras públicas outorgadas a estes efectos ante notario.

En calquera dos supostos sinalados anteriormente, o representante que asista á Xunta Xeral deberá identificarse debidamente mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade orixinal ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado a estes efectos identificativos. Todo iso, aos efectos de garantir debidamente a acreditación da identidade do Accionista que exerce o seu dereito de voto, nos termos previstos nos Estatutos, na Lei de Sociedades de Capital e demais normativa de identificación dos accionistas aplicable.
No caso de que calquera Accionista non recibise o impreso oficial, poderá solicitalo gratuitamente á Oficina de Atención ao Deportivista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD persoalmente, debidamente identificado, en calquera das seguintes direccións:
• Despachos de billetes do Palacio dos Deportes de Riazor, avenida de Buenos Aires, 1 15011 A Coruña (até a finalización das obras do Estadio ABANCA-RIAZOR).
• Oficina de Atención ao Deportivista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD. Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña (desde a conclusión das obras do Estadio ABANCA-RIAZOR).
Así mesmo, calquera Accionista poderá solicitar o impreso oficial tamén gratuitamente a través do teléfono de Atención ao Accionista 981259500 – extensión 1, a fin de que se lle envíe novamente.

PRESENZA DE NOTARIO NA XUNTA
En data 1 de outubro de 2018 celebrouse reunión do Consello de Administración e acordouse requirir a presenza dun notario para que levante acta da Xunta Xeral de Accionistas, de conformidade co disposto no artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital, en relación co artigo 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil.

PREVISIÓN SOBRE A DATA DE CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL
Infórmase os Accionistas que, considerando a experiencia de anos anteriores en que non se alcanzou o quórum necesario para a celebración en primeira convocatoria, a Xunta Xeral celebrarase, previsiblemente, en segunda convocatoria, o mércores 28 de novembro de 2018 de 2018, ás 19:00 horas, salvo aviso en contrario na prensa diaria.

HORARIO DE ACCESO Á XUNTA XERAL
Rógase aos Accionistas a máxima puntualidade, indicándolles que a partir das 19:00 horas permitirase aos Accionistas unicamente o acceso ao Auditorio, pero sen que poidan rexistrarse válidamente a efectos da Xunta Xeral.

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtude da normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmase os Accionistas da existencia dun tratamento automatizado, cos datos de carácter persoal facilitados polos propios Accionistas, polos seus representantes ou, no seu caso, polas entidades de crédito e bancarias, Sociedades e Axencias de Valores en que devanditos Accionistas teñan depositadas as súas accións, con ocasión da Xunta Xeral convocada mediante a presente, así como dos que poidan derivarse como consecuencia da mesma.
A finalidade do devandito ficheiro ou tratamento é a xestión e administración dos datos dos Accionistas e, no seu caso, os relativos aos seus representantes, no ámbito da Xunta Xeral de Accionistas. Os Accionistas ou os seus representantes poderán exercitar, nos supostos amparados na lei, os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais, así como a limitación e oposición ao seu tratamento, e a portabilidad dos datos a través da correspondente notificación (que deberá incluír a identificación do titular dos dereitos mediante fotocopia do Documento Nacional de Identidade) remitida á seguinte dirección: Praza de Pontevedra, 19 1º 15003 – A Coruña. O Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa condición de Responsable do Ficheiro, informa da adopción das medidas de seguridade legalmente esixidas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, como Responsable do Ficheiro, garantirá a confidencialidade dos datos persoais, sen prexuízo da súa obrigación de revelar ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas, sempre que esta fose requirida de acordo co establecido nas disposicións legais e regulamentarias aplicables.